Kyoto -> Gion, Kenninji Ryosokuin, Hokanji, Niōmon, Ginkaku-ji Ōsaka -> Dontonburi